OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZEim. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Szkoła obecnie

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury jest szkołą ponadpodstawową o czteroletnim cyklu nauczania, kształcącą młodzież o walorach psychofizycznych określonych dla kandydatów do studiów w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Nadrzędnym celem szkoły jest przygotowanie uczniów do pełnienia w przyszłości służby pilota-oficera Sił Zbrojnych RP. Zdolności psychofizyczne kandydatów do podjęcia nauki w OLL weryfikują badania przeprowadzane przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Obrony Narodowej, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Lubelski Kurator Oświaty.

Liceum spełnia funkcję dydaktyczno-wychowawczą, opiekuńczo-profilaktyczną i kulturotwórczą, tworząc warunki intelektualnego, moralno-obywatelskiego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów.

Szkoła realizuje określony przez Ministra Edukacji Narodowej ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego, uwzględniając rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i języka angielskiego. Drugim językiem nowożytnym nauczanym w szkole jest język niemiecki.

W szkole realizowane są dodatkowe zajęcia edukacyjne, obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu lotnictwa, prowadzone wg programów autorskich: kondycyjne przygotowanie do lotów oraz blok przedmiotowy „zarys wiadomości lotniczych”, składający się z czterech modułów: modelarstwo, historia lotnictwa, awionika oraz budowa i eksploatacja samolotu. Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku dydaktycznym OLL w oddziałach liczących maksymalnie kilkunastu uczniów.

Uczniowie OLL osiągają wysoką sprawność fizyczną, niezbędną dla kandydata na pilota wojskowego – oficera Sił Zbrojnych RP, przystępującego po ukończeniu liceum do specjalistycznego szkolenia; służy temu realizacja autorskich programów wychowania fizycznego i kondycyjnego przygotowania do lotów. Zajęcia przeprowadzane są z wykorzystaniem obiektów sportowych Ośrodka Szkolenia Kondycyjnego Lotniczej Akademii Wojskowej.
Dwukrotnie w ciągu roku uczniowie przystępują do testów sprawnościowych, a ich zdanie warunkuje przystąpienie do wakacyjnego, bezpłatnego szkolenia lotniczego.

Cele i zadania szkoły realizowane są w ramach zajęć edukacyjnych, zajęć wychowawczych oraz zajęć dodatkowych wynikających z potrzeb rozwojowych ucznia. Realizacja oparta jest na współpracy dyrektora szkoły i jego zastępców z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców. Szkoła współpracuje z różnymi stowarzyszeniami, organizacjami i ośrodkami kultury oraz lotniczymi jednostkami wojskowymi, co przekłada się na efektywne kształtowanie u młodzieży postaw patriotycznych i wzmacnianie motywacji do związania swojej przyszłości ze służbą wojskową. 

Uczniowie w trakcie nauki mogą korzystać z bezpłatnego zakwaterowania w internacie, całodziennego wyżywienia i opieki oraz umundurowania.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w szkoleniu lotniczym, którego część teoretyczna odbywa się w szkole w trakcie roku szkolnego, a praktyczna – w okresie wakacyjnym na lotnisku:

  • po klasie II uczniowie wykonują skoki spadochronowe;
  • po klasie III odbywają szkolenie szybowcowe;
  • po egzaminie maturalnym i po uzyskaniu odpowiedniej kategorii zdrowia, absolwenci odbywają przed rozpoczęciem studiów w LAW selekcyjne szkolenie samolotowe. 

W ramach zapewnienia uczniom oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi, organizuje się w szkole przedmiotowe zajęcia pozalekcyjne wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego. Są to zajęcia zarówno o charakterze wyrównawczym, adresowane do uczniów wymagających dodatkowego wsparcia w nauce, jak również przeznaczone dla uczniów zdolnych. 

W liceum organizowane są także zajęcia dodatkowe, których oferta jest uzależniona od zainteresowań uczniów. Największą popularnością cieszą się zajęcia sportowe i związane z uwojskowieniem: sekcja strzelecka, sekcja musztry paradnej oraz zajęcia na symulatorze samolotu F-16. Wielu uczniów chętnie uczęszcza na zajęcia sekcji modelarskiej oraz sekcji techniki lotniczej. W szkole organizowane są również koła zainteresowań skierowane do artystycznie uzdolnionej młodzieży: zespół wokalny „Dywizjon”, zajęcia recytatorskie, redakcja gazety szkolnej „Latawiec”.

Uczniowie biorą udział w wielu imprezach organizowanych przez środowisko wojskowe, co ma duży wpływ na proces uwojskowienia i stanowi okazję do poznania ceremoniału wojskowego.

Od uczniów wymagamy całkowitego podporządkowania się regulaminom szkoły i internatu, zwłaszcza bezwzględnego przestrzegania zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających.

Od czasu obowiązywania „nowej matury” (2005 rok) jej zdawalność w OLL wynosi 100%. Do egzaminów maturalnych w szkole każdego roku przystępują wszyscy uczniowie, uzyskując przy tym wysokie rezultaty, wykraczające często poza średnie wyniki województwa i kraju. Wszyscy uczniowie – nie tylko najlepsi – zdają matematykę, fizykę i język angielski na poziomie rozszerzonym. 

Od roku 2014 Ogólnokształcące Liceum Lotnicze znajduje się w czołówce najlepszych liceów w Polsce według rankingu Szkół Perspektywy – tytuł „Srebrna Szkoła” i „Złota Szkoła” (2019). Posiada również certyfikat „Wiarygodnej Szkoły”.

W roku 2015 Ogólnokształcące Liceum Lotnicze zajęło w rankingu STEM (Science,  Technology,  Engineering,  Mathematics – nauka,  technologia, inżynieria i matematyka) 19.  miejsce  w Polsce oraz 1. miejsce w województwie lubelskim (łącznie sklasyfikowano 200 najlepszych liceów w Polsce). Taki wynik w prestiżowym rankingu potwierdza wysoką jakość nauczania w szkole, która ciągle rozwija się i doskonali swoje edukacyjne kompetencje.

Zdecydowana większość absolwentów OLL podejmuje studia w Lotniczej Akademii Wojskowej, niektórzy także w innych uczelniach wojskowych. W roku 2019 dwóch absolwentów OLL przeszło proces rekrutacyjny do United States Air Force Academy w Colorado Springs. Wcześniej, w latach 2006-2008, skorzystało z takiej szansy trzech absolwentów naszej szkoły, z powodzeniem uzyskując dyplom ukończenia tej prestiżowej uczelni.

W szeregi uczniów naszej szkoły wstępują pasjonaci lotnictwa. Dziś trudno znaleźć pilota wojskowego, który nie byłby absolwentem „lotnika” z Dęblina – szkoły o niemal 50-letniej tradycji.

Zapraszamy do galerii zdjęć dołączonej do artykułu 

 


Zapraszamy do obejrzenia materiału telewizyjnego na temat Liceum Lotniczego,
zrealizowanego na przełomie września i października 2018 roku. 
 
    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
tel. 261519701
fax. 261519702
oll@onet.pl

    
  • BIP