OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZEim. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury

BIP

Zasady udostępniania informacji publicznej
w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie

 

1. Zasady dostępu do informacji publicznej określa ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, t.j.) W świetle cytowanej Ustawy każdemu przysługuje dostęp do informacji publicznej, z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy.
2. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.
3. Udostępnianie informacji publicznej w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie realizowane jest poprzez umieszczanie i aktualizowanie informacji na stronie internetowej OLL lub Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja, która nie została udostępniona na stronie internetowej lub w BIP może być udostępniona na wniosek zainteresowanego.
4. Wnioski o udzielenie informacji publicznej należy kierować pisemnie na adres Szkoły lub skrzynkę mailową.
5. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek zainteresowanego następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w wyznaczonym terminie wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi.
6. W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.
7. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
8. Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Szkoła będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca będzie poinformowany o wysokości opłaty (art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Dz. U. z 2019 r., poz. 1429, t.j.)

go-up
Kontakt

Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
2 Pułku Kraków 5
08-521 Dęblin
tel. 261519701
fax. 261519702
oll@onet.pl

    
  • BIP